Allmänna Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR
Dessa allmänna villkor (”Villkor”) ska tillämpas vid försäljning, och i förekommande fall installation och anpassning, av hårdvara och mjukvara som Coligo AB, org. nr. 556903-9182, Klara Södra Kyrkogata 1, 111 52 Stockholm levererar till kund (”Kunden”). Parterna kallas även gemensamt för Parterna och enskilt för Part i Villkoren.

1 Dokument och rangordning
1.1 Till Villkoren hör en beställning (Beställning) avseende leveransomfattning, tredjepartsleverantörer, pris och leveranstidplan. Om det skulle förekomma motstridigheter mellan Villkoren och Beställning gäller Beställning framför Villkoren.

2 Leverabler
2.1 Coligo ska leverera hårdvara och/eller mjukvara (”Utrustningen”) i enlighet med utförd Beställning enligt offert.
2.2 Parterna kan komma överens om att Coligo efter leverans ska utföra installation, montering och test av Utrustningen. Det framgår av beställningen av Utrustningen.

3 Leveranstid
3.1 Leverans av Utrustningen ska ske i enlighet med beställning.

4 Leveransklausul
4.1 Utrustningen ska levereras DAP, Delivered At Place (INCOTERMS 2010).

5 Immateriella rättigheter
5.1 Samtliga immateriella rättigheter i och till Utrustningen med tillhörande dokumentation tillkommer Coligo eller tredje part. Rättigheterna övergår inte i något avseende till Kunden genom dessa Villkor.
5.2 Utrustningen får inte ändras, kopieras eller bearbetas på annat sätt än Utrustningen är avsedd för.
5.3 Kunden får inte heller på annat sätt än vad som anges i dessa Villkor låna ut, hyra ut, distribuera eller på annat sätt göra Utrustningen tillgänglig för tredjeman eller vidareupplåta sin nyttjanderätt.

6 Äganderättsförbehåll
6.1 Utrustningen förblir Coligos egendom intill dess full betalning erlagts.

7 Avbeställning
7.1 Kunden har inte rätt att avbeställa Utrustningen.

8 Installation
8.1 Parterna kan i beställning komma överens om att Coligo ska installera Utrustningen i Kundens lokaler.
8.2 Kunden ska då medverka vid installationen genom att tillhandahålla teknisk personal enligt de villkor som framgår i beställningen.

9 Support
9.1 Om Kunden har beställt support av Utrustningen tillhandahålls det av Tillverkaren av Utrustningen.
9.2 Kunden utser en supportansvarig hos Kunden som skickar vidare supportärenden till supportfunktionen hos Tillverkaren av Utrustningen
9.3 Supporten gäller frågor om och felsökning av Utrustningen. Support omfattar inte andra tredjepartsprodukter eller hårdvara i Kundens miljö.
9.4 Kunden ska anmäla fel inom rimlig tid efter det att de upptäckts, dock senast 30 dagar efter det att det visat sig eller borde visat sig. Kunden ska vid felanmälan ange och vid behov visa hur felet yttrar sig.
9.5 Tillverkarens åtaganden omfattar inte
fel förorsakade av Kunden företagna ändringar,
fel förorsakade av Kunden användning av utrustning, tillbehör eller programvara som inte i förväg godkänts av Coligo; eller
fel förorsakade av virus eller andra angrepp utifrån.
9.6 Ärenden som inte ingår i supporten hanteras som konsultärenden och faktureras enligt löpande arvode (se avsnittet Ersättning nedan). Sådana ärenden utgörs t.ex. av frågor eller beställningar angående
utbildning;
tilläggsbeställningar;
felmeddelande och/eller problem med hårdvara eller mjukvara som inte utgör del av Utrustningen; eller
problem med uppkoppling till datanät på grund av internettjänstleverantörens tjänster eller hårdvara.

10 Kunden medverkan
10.1 Kunden är en professionell köpare av tjänster och är införstådd med köpet av den hårdvara eller programvara som omfattas av Villkoren. Kunden ser till att ha skaffat sig tillräckligt med information om användningen och det avsedda syftet med hårdvaran eller mjukvaran.
10.2 Information om en varas användningsområde eller om varan i övrigt, och som inte utgör del av uttryckligen avtalad specifikation, som tillhandahålls av Coligo i vad form det vara må, utgör endast en rekommendation eller allmän upplysning. Coligo ansvarar inte för sådan information.
10.3 Coligo kan inte hållas ansvarig för hårdvarans eller programvarans inkompatibilitet med utrustning eller programvara som den är avsedd att användas för. Coligo kan i synnerhet inte hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt, tillfällig eller permanent inverkan som installationen av utrustning kan ha på ett befintligt installerat system.
10.4 Kunden ska på alla sätt medverka till att Coligo kan fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren. Det innebär bland annat att Kunden vid mottagandet av Utrustningen ska tillse att teknisk personal finns på plats och att utrymme förberetts för installation.

11 Ersättning
11.1 Det totala priset för Utrustningen framgår av offert. Coligo har rätt att fakturera det totala beloppet vid beställning.
11.2 För arbete som beställs av Kunden utöver vad som ingår i standardleveransen, såsom ytterligare anpassningar, tillägg eller ändring av en befintlig integration, utgår ett löpande arvode per timme under normal arbetstid enligt vad som anges i beställning. Fast pris kan ges efter överenskommen omfattning.
11.3 Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
11.4 Eventuella reskostnader i form av restid (50 % av timersättning) och eventuella rese- och boendekostnader, som föranletts av uppdraget tillkommer.
11.5 Om inte annat överenskommits betalas faktura 30 dagar netto.
11.6 Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen.

12 Ansvar för fel
12.1 För fel eller brist i hårdvara och mjukvara ansvarar Tillverkaren. Därvid gäller vad som anges i dess licensvillkor eller andra villkor.
12.2 Coligo ska emellertid på Kundens begäran hantera fel i Utrustningen genom att skicka den vidare till Tillverkaren för reparation eller utbyte. Det gäller sådant fel eller sådan brist som beror på felaktighet i konstruktion, material eller tillverkning. Kunden sänder därvid Utrustningen enligt instruktion från Coligo som hanterar kontakten med Tillverkaren. För inmontering av sådan reparerad eller utbytt komponent eller del svarar Kunden.
12.3 Lyckas Coligo därigenom inte avhjälpa felet inom skälig tid har Kunden rätt att häva köpet förutsatt att
felet är av väsentlig betydelse för Kunden
Coligo insåg eller borde ha insett detta
felet innebär att Kunden syfte med köpet är väsentligen förfelat.
12.4 Hävs köpet har Kunden rätt till skadestånd upp till ett högsta belopp motsvarande fyrtio (40) procent av Utrustningens pris.
12.5 Ersättning för indirekt förlust, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller hyreskostnader utgår endast om Coligo förfarit grovt vårdslöst.

13 Ansvarsbegränsning
13.1 Coligo ansvarar inte för fel som beror på att Kunden lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
13.2 Coligos ansvar omfattar inte fel som beror på material som Kunden tillhandahållit eller konstruktion som föreskrivits eller specificerats av Kunden.
13.3 Coligos ansvar omfattar inte heller fel orsakade av omständigheter som inträffar efter det att risken för Utrustningen övergått på Kunden, såsom exempelvis felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande, bristfälligt underhåll, oriktig installation från Kunden sida, av Kunden felaktig utförd reparation, ändring som genomförts utan Coligos skriftliga medgivande eller normal förslitning och försämring.
13.4 Utöver de begränsningar som i övrigt anges i dessa Villkor är ingendera parten ansvarig för indirekt förlust som kan åsamkas den andra parten. Denna ansvarsbegränsning omfattar, men är inte begränsad till, produktionsbortfall, förlust av data, hyreskostnader, utebliven vinst och kapitalförlust. Ansvarsbegränsningen gäller dock inte om part gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
13.5 Vad som sägs i avsnitt 13, 14 och 15 liksom i avsnitt 18 om force majeure reglerar uttömmande Coligos ansvar för fel.

14 Reklamation och preskription
14.1 Reklamation av fel ska ske skriftligen till Coligo utan oskäligt uppehåll efter det att felet har visat sig eller bort visa sig. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig och kunna gå att återskapa.
14.2 Fel som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till Kunden ska reklameras inom fem arbetsdagar därefter och innan varan monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transport och varan kvitteras på särskild fraktsedel ska felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren. I annat fall ska felet reklameras inom tio arbetsdagar efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till Kunden kännedom genom reklamation från annan.
14.3 Reklamerar inte Kunden på sätt och inom tid som anges i detta avsnitt förlorar Kunden rätten att göra anspråk på grund av felet.
14.4 Kundens rätt att göra anspråk på grund av faktiskt fel, rättsligt fel eller rådighetsfel upphör två (2) år efter leveransdatum för hårdvara och sex (6) månader efter leveransdatum för mjukvara.

15 Sekretess
15.1 Kunden förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Kunden erhåller eller erhållit rörande Utrustningen eller rörande tillverkning eller försäljning därav.
15.2 Med “konfidentiell information” avses i dessa Villkor varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om upplysningen dokumenteras eller icke – med undantag för upplysning, som Kunden kan visa är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt är genom brott från Kunden sida mot innehållet i dessa Villkor. Kunden förbinder sig att tillse att Kunden anställda inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information.
15.3 Det åligger Kunden att tillse att de anställda och andra som är i behov av att ta del av den konfidentiella informationen är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Kunden själv enligt dessa Villkor.
15.4 Sekretesskyldigheten gäller inte när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter. Är part skyldig att enligt lag lämna ut uppgifter ska andra parten informeras om detta innan utlämnandet sker.

16 Force majeure
16.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Villkor, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighetsåtgärd eller -underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan befriande omständighet.
16.2 Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta den andra parten därom. Vid försenad underrättelse har den andra parten rätt till ersättning för skador som hade kunnat undvikas.
16.3 Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att häva Avtalet om fullgörandet av väsentlig förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader.

17 Meddelanden
17.1 Reklamation och andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller e-post till parternas angivna eller senare ändrade adresser.
17.2 Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda
om avlämnat med bud: vid överlämnandet
om avsänt med rekommenderat brev: tre (3) dagar efter avlämnande för postbefordran;
om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.
17.3 Adressändring ska meddelas part på det sätt som föreskrivs i denna bestämmelse.

18 Tillämplig lag
18.1 Tvist med anledning av dessa Villkor ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första insats. Svenska lag ska tillämpas på dessa Villkor.